Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is afkomstig van Q-Park en is zorgvuldig en verantwoord samengesteld. Q-Park wijst alle expliciete en impliciete garanties ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website van de hand. Indien u zich op deze informatie verlaat, doet u dat volledig voor eigen risico.

Q-Park is niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van eventuele ‘offsite’-pagina’s of andere websites die gelinkt zijn aan of vermeld staan op de website van Q-Park. Links naar andere websites betekenen niet dat Q-Park instemt met of haar goedkeuring hecht aan de producten, diensten, het beleid of de opvattingen van de betrokken onderneming of persoon.

Noch Q-Park noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade) als gevolg van gegevensverlies of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Hieronder vallen ook virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Bijna alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Q-Park en haar werkmaatschappijen en worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Er zijn echter uitzonderingen.

Niet van alle tekst of getoonde afbeeldingen berusten de rechten bij Q-Park. Q-Park heeft haar best gedaan om rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Soms lukt dit niet. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op gepubliceerde teksten of digitale objecten op de website van Q-Park, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden.

Als u van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit aan ons laten weten. Bij een gegronde klacht zal Q-Park het materiaal van de website verwijderen, dan wel bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Stuur uw melding naar: Q-Park NV, Corporate Marketing, Postbus 1166, 6201 BD Maastricht.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat de website altijd operationeel is, aanvaardt Q-Park geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen die buiten haar macht liggen. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gecorrigeerd.

Soms zijn uw klantgegevens nodig om een vraag of klacht goed op te pakken. Q-Park kan u vragen om uw persoons- of adresgegevens per besloten of persoonlijk bericht te verstrekken. Zo kan Q-Park contact met u opnemen.

Q-Park is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie langs elektronische weg.

Wijzigingen en correcties voorbehouden.