Privacy statement

Algemeen

Q-Park N.V. (hierna: ‘Q-Park’, ‘wij’ of ‘ons’) en de aan haar gelieerde ondernemingen streven ernaar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Q-Park stelt via haar websites, waaronder www.q-park.nl (‘Websites’) en via mobiele applicaties, informatie beschikbaar over de producten en diensten die Q-Park aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot abonnementen en parkeerkaarten. Q-Park wil transparant zijn in de wijze waarop zij, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) omgaat met aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens door de gebruiker (hierna ook: ‘bezoeker’, ‘klant’ of ‘u’). In dit Privacystatement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Q-Park de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven, zoals deze voortvloeien uit de Wbp en de Telecommunicatiewet (‘Tw’). Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden.

Naam en contactgegevens

Q-Park N.V.
Stationsplein 8-E
6221 BT Maastricht
Tel: +31 433 297 171
Fax: +31 433 297 172
E: cmc@q-park.com
KvK: 27159273

Persoonsgegevens en wijze van verwerking

Q-Park verzamelt in het kader van haar dienstverlening gegevens, en in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, waaronder het IP-adres en/of de locatiegegevens van gebruikers van de Websites en de mobiele applicaties. Q-Park verzamelt onder meer ook de contactgegevens van de informatie aanvrager.

Q-Park zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de beschreven doeleinden, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van de betrokkene wiens persoonsgegevens het betreffen. Bovendien zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Doel

Persoonsgegevens worden op de eerste plaats verwerkt teneinde informatie te faciliteren en de diensten van Q-Park te optimaliseren. Tevens worden persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden Q-Park en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Q-Park verzamelt IP-adressen ten behoeve van systeembeheer en voor onderzoek van het gebruik van de Websites en mobiele applicaties. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens op grond waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Persoonsgegevens worden zonder toestemming niet doorgegeven aan adverteerders of derden.

Cookies

Voor het gebruik van de Websites en mobiele applicaties wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Op die manier kan Q-Park het gebruik van haar Websites analyseren en/of optimaliseren.

Bij het bezoeken en/of gebruiken van de Website worden enkel technische gegevens vastgelegd in een cookie. Het gebruik van deze cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Q-Park.

Derden

Q-Park stelt de verkregen persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, behoudens:

Q-Park maakt, voor het analyseren en optimaliseren van het gebruik van haar Websites en mobiele applicaties, gebruik van diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot de diensten van Google Inc. en Flurry Inc. Q-Park maakt gebruik van Google Analytics en Flurry Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar Website respectievelijk de mobiele applicaties gebruiken. Google en Flurry kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google of Flurry verwerken. Q-Park heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer of smartphone (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/), het specifieke privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/#infouse), alsook het privacybeleid van Flurry (http://www.flurry.com/privacy-policy.html), voor meer informatie.

De Website kan tevens links naar websites van derden bevatten. Q-Park is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de manier waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie.

Rechten

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop Q-Park binnen vier weken na ontvangst zal reageren. Voor ieder inzageverzoek zal Q-Park maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze voorwaarden of de bescherming van uw persoonsgegevens door Q-Park kunt u reageren via de pagina “contact” op de Website.

Wijzigingen

Q-Park behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacystatement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website en/of mobiele applicaties.

Maastricht, april 2016