Risicomanagement

Weloverwogen risico’s nemen hoort bij het creëren van waarde. Q-Park maakt financiële, commerciële, operationele en reputatierisico’s beheersbaar door risico’s en rendement zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.

Doelstelling

Het doel van het risicomanagement is het beschermen van de haalbaarheid van Q-Park’s strategisch beleid en operationele doelstellingen, de betrouwbaarheid van de corporate rapportages en het conformeren aan relevante wet- en regelgeving.

Risicogovernance

De CFO is verantwoordelijk voor het risicomanagement, ondersteund door de bestuurssecretaris en in- en externe auditors.

Risicoprofiel

Q-Park’s risicoprofiel varieert per categorie. Op strategisch niveau is de raad van bestuur bereid risico’s te nemen bij de technische ontwikkelingen van onze infrastructuur, onze betaal- en parkeersystemen, en onze online dienstverlening. Ook zijn wij bereid risico’s te nemen bij het ontwikkelen van onze organisatie en onze mensen om duurzaam concurrentievoordeel te behouden. Met betrekking tot ons intellectueel kapitaal, het Q-Park merk en onze kwaliteit, acquisities en investeringen, en onze aansprakelijkheid zijn we minder bereid risico te nemen. Elk gezondheids- en integriteitsrisico willen we voorkomen.

Belangrijkste risico's

Risico’s met de hoogste prioriteit en hun beheersings­maatregelen:

Risico

Beheersingsmaatregelen

Investeringen

Q-Park onderbouwt het investeringsbeleid voor de korte en middellange termijn door sensitiviteitsanalyses met financiële parameters. Beslissingen om al dan niet te investeren in parkeerfaciliteiten worden zorgvuldig gemaakt op basis van het exposé- en referentiemodel.

Het investeringscomité controleert de investeringsvoorstellen op compleetheid en stelt vast of ze voldoen aan richtlijnen. Pas daarna gaan de voorstellen naar de raad van bestuur, inclusief een advies van het comité.

Rentetarieven

Voor het afdekken van renterisico’s worden rentederivaten afgesloten, zodanig dat tenminste vijftig procent van de bankschulden ongevoelig is voor renteschommelingen. Voor een volledige beschrijving van het risicomanagement ten aanzien van financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Ethiek

Ethiek en integriteit zijn belangrijke voorwaarden voor vertrouwen. Q-Park benadrukt de integriteit van bestuur en medewerkers door een ethische code toe te passen.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de ethische code en zorgt ervoor dat alle medewerkers worden geïnformeerd over de inhoud en het karakter daarvan.

Meer informatie is te vinden in onze Engelstalige code of ethics.

ICT

Het ICT-beleid biedt waarborgen voor betrouwbare aanlevering van informatie.

Continuïteit van de informatievoorziening wordt gerealiseerd door onder meer eigen datacenters, servers, back-up- & herstelprocedures en een extern rekencentrum.

Portfolio

De portfoliostrategie waarborgt spreiding van risico’s omdat we ons concentreren op geselecteerde steden in tien Noordwest-Europese landen. Daarnaast balanceren we zorgvuldig het soort contracten en de contractduur.

Risicocategorieën

Aanvullend op de eerder genoemde risico’s met de hoogste prioriteit zijn de volgende risico’s, per categorie, aangemerkt als belangrijk.

Financiële risico's

Financiering

Q-Park zorgt voor een voldoende financiële buffer om niet te afhankelijk te zijn van externe financiers. Een positieve operationele kasstroom en een lange looptijd van leningen zijn hiervoor van groot belang. Diverse financieringsstrategieën spreiden de afhankelijkheid van kapitaalverschaffers.

Valuta

Q-Park dekt valutarisico’s van investeringen in andere valuta dan de euro niet meer af. De aandeelhouders worden wel per kwartaal geïnformeerd over de blootstelling aan valutarisico’s.

Waardering

Vastgoed

Voor een juiste schatting van de waarde van het vastgoed wordt het eenmaal per jaar getaxeerd door een onafhankelijke taxateur, op basis van kasstroomprognoses (discounted cashflow). Voor deze taxatie wordt eens per zes jaar een aanbesteding uitgeschreven. In 2011 is taxateur DTZ aangesteld.

Goodwill

Jaarlijks wordt de goodwill op impairment getoetst op basis van een hiertoe ontwikkeld rekenmodel. Het model gaat, net als bij het vastgoed, uit van kasstroomprognoses. De uitkomsten worden door een externe partij getoetst aan de markt.

Liquiditeit

Q-Park heeft prestatie-indicatoren voor de operationele kasstromen geformuleerd per operationeel bedrijf. Deze worden per kwartaal gemonitord waarbij ook rekening wordt gehouden met de ratio's ten aanzien van investeringen. De operationale kasstromen worden centraal, door Q-Park Financial Services (QFS), gestroomlijnd.

Belasting

Q-Park besteedt veel aandacht aan het beheersen van belastingrisico’s door het gebruik van het tax control framework voor elk land. Verder blijft Q-Park kennis over juridische, fiscale en fondsstructuren, compliance en belastingfaciliteiten verzamelen en actualiseren.

Commerciële risico's

Economische ontwikkelingen

Veranderingen in het economische klimaat hebben hun weerslag op Q-Park. We verkleinen dit risico door de geografische spreiding van de portfolio en door het volgen van en inspelen op de ontwikkelingen.

Technologische ontwikkelingen

Voor Q-Park zijn voornamelijk de ontwikkelingen in betalingssystemen van belang, de online winkelaspecten en het informatiezoekgedrag van de consument. We investeren dan ook stevig in online platformen voor onze klanten en partners zodat zij onze producten online kunnen afnemen en relevante, actuele informatie kunnen vinden en gebruiken. We investeren ook in onze parkeermanagementsystemen zodat deze klaar zijn voor moderne toegang- en betaaloplossingen.

Politiek, wet & regelgeving

De politieke besluitvorming rond parkeerregulering heeft invloed op onze resultaten. De landelijke en lokale politiek kan immers - onder druk van publiek of middenstand of door veranderde samenstelling na verkiezingen - besluiten tot voor ons ongunstige maatregelen. Q-Park verkleint de kans op ongewenste maatregelen door nauw samen te werken met overheden en daarbij de maatschappelijke relevantie van gereguleerd en betaald parkeren te benadrukken.

Concurrentie

De parkeermarkt is zeer gefragmenteerd, waarbij lokale overheden veelal het grootste aandeel hebben. Er zijn veel kleine lokale spelers en slechts enkele grote internationale parkeerondernemingen. Q-Park bestudeert periodiek het concurrentieveld op lokaal niveau en voert veranderingen door, waar noodzakelijk.

De ontwikkelingen bij de betaaldienstverleners, die vooralsnog de aandacht richten op betalen voor straatparkeren, houden we nauwlettend in het oog. Daar waar samenwerking mogelijkheden biedt voor beide partijen, zullen wij die samenwerking ook aangaan.

Prijsbeleid

Parkeertarieven zijn redelijkerwijs inelastisch te noemen. Er is relatief niet zo’n sterke reactie van de parkeervraag op een prijsverandering. Dat neemt niet weg dat parkeertarieven vaak onder druk staan. Door economische omstandigheden, door de publieke opinie of door het beleid van lokale overheden. Parkeertarieven moeten eerlijk zijn én passen bij het mobiliteitsprobleem dat moet worden opgelost.

Het rechtvaardigheidsprincipe moet in balans zijn voor alle betrokkenen; de maatschappij, de parkeerder en de exploitant. Q-Park gebruikt diverse rekenmodellen waarmee we met verschillende tariefstappen, start- en dagtarieven kunnen werken en de effecten daarvan kunnen simuleren.

Operationele risico's

Veiligheid

De bedrijfsprocessen voorzien in informatie over waarschuwingstekens, preventief handelen en het beheersen van noodsituaties, onder het motto ‘veiligheid voor alles’. De veiligheid en beveiliging worden door uitgebreide procedures gegarandeerd. Dagelijks operationeel toezicht zorgt ervoor dat risico's op tijd worden herkend en ondervangen.

Aansprakelijkheid

Q-Park voorkomt aansprakelijkheidsproblemen door middel van kennisoverdracht en door procedures na te leven ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten, en voor waardebehoud van eigendom. Het assurantiebeleid dekt de risico's af. Door dat beleid centraal te voeren, vermijdt Q-Park te lage afdekking van aan­sprakelijkheids­risico's.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid van leveranciers is vooral risicovol bij parkeermanagementsystemen, ICT-beheer en infrastructuur. Daarom heeft Q-Park gekozen voor verschillende systemen van onafhankelijke leveranciers waarbij efficiënte bedrijfsvoering voorop staat.

Storingen

Q-Park verkleint de kans op ongewenste storingen door preventief onderhoud, doelgerichte investeringen, het up-to-date houden van systemen en deze uitbreiden met adequate internationale leverancierscontracten.

Reputatierisico’s

Bestuur

De samenstelling van het bestuur gebeurt zorgvuldig en weloverwogen. De raad van commissarissen benoemt leden voor de raad van bestuur, formuleert de doorlopende opdracht en specificeert de taken en verantwoordelijkheden. De Q-Park governance is gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code om verantwoording en transparantie te borgen voor aandeel­houders en overige belanghebbenden.

Meer informatie is te vinden in de governance code op onze website www.q-park.com.

Conformiteit

Q-Park kent nog meer codes waaraan we ons conformeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Engelstalige Corporate Codes op onze website www.q-park.com.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kwaliteit voor onze klant en rendement voor onze aandeelhouders zijn en blijven onze leidende thema’s. Kwaliteit vormt ook de basis voor de manier waarop we omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor gedetailleerde informatie en geïntegreerde resultaten verwijzen we u naar het Geïntegreerd Verslag 2015.

PR-beleid

Q-Park hecht veel belang aan haar reputatie. Om te voorkomen dat die schade oploopt zijn in het PR-beleid uitgangspunten en verantwoordelijkheden vastgelegd, zowel voor eigen communicatie als voor reacties op berichtgeving van anderen. Het bedrijfsnoodplan voorziet in in- en externe procedures voor crisismanagement en –communicatie met een enkelvoudig woordvoerderschap.

Dienstverlening en onenigheid

De dienstverlening van Q-Park bestaat voornamelijk uit ‘betaald parkeren’-oplossingen en parkeerhand­havings­diensten. Beide proposities kunnen bij individuen negatieve emoties opwekken, of omdat zij het parkeertarief te hoog of onrechtvaardig vinden, of omdat zij het oneens zijn met een bekeuring.

Door transparante informatie op onze websites – over mobiliteit, parkeertarieven en parkeerdienstverlening, aangevuld met duidelijke handhavingsprotocollen en beroeps­procedures – proberen we zoveel mogelijk ongenuanceerde publiciteit te voorkomen en aan de andere kant gegronde klachten en dialoog te verwelkomen.