Verslag raad van bestuur

Prima resultaten

Q-Park sluit het jaar 2015 af met een prima resultaat. De in 2014 ingezette stijgende lijn in zowel omzetontwikkeling, operationeel resultaat als operationele kasstroom hebben we vastgehouden. De omzet stijgt met 5,2% ten opzichte van 2014 en kwam uit op EUR 809,1 miljoen.

Het operationeel resultaat bedraagt EUR 174,9 miljoen (2014: EUR 174,7 miljoen). Gecorrigeerd voor de additionele huurkosten (circa EUR 8,5 miljoen) als gevolg van de sale-and-leaseback transacties uitgevoerd in 2014 betekent dit een groei van circa 5%. Het netto resultaat groeide van EUR -227,7 miljoen naar EUR 90,9 miljoen.

Met het vierjarenplan dat in 2015 door onze aandeelhouders is goedgekeurd, liggen we perfect op schema.

Economische ontwikkelingen

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van Q-Park heeft een relatie met de ontwikkeling van het BBP. In 2015 steeg het BBP in de Eurozone met 1,6 procent en in de gehele Europese Unie met 1,9 procent (bron Eurostat). Het zijn tekenen van pril herstel van de Europese economie.

De economie in Europa groeit harder dan voorspeld met uitzondering van Frankrijk en Finland waar de economische groei net boven nul blijft. De lagere olieprijzen hebben een positief effect op het kostenniveau voor bedrijven en consumenten. Een lagere olieprijs betekent meer bestedingsruimte voor de consument en lagere benzinekosten. De lage rente levert eveneens een bijdrage aan meer investeringen en bestedingen.

De consumenten hebben meer vertrouwen, de bestedingen nemen toe, maar ze kopen via verschillende kanalen. Het aandeel onlineverkopen vertoont een aanhoudende sterke groei en het ligt in de lijn der verwachting dat deze groei de komende jaren zal doorzetten. Toch blijft het aantal bezoekers van onze parkeerfaciliteiten groeien, men wil het winkelen in de stad blijven ervaren.

In politieke zin was Europa in de greep van de toenemende vluchtelingenstroom en de angst voor terreur. In november 2015 werden Parijs en Brussel direct getroffen en geconfronteerd met lagere bezoekersstromen. Maar ook steden als London, Amsterdam en Berlijn werden getroffen door relatief minder bezoek. Deze teruggang was van tijdelijke duur, in de decembermaand nam het normale leven weer zijn beloop.

De turbulentie op de financiële markten bleef hoog, de volatiliteit zal ook doorwerken in 2016. Iedereen kijkt met argusogen naar China en de mogelijke effecten op de wereldeconomie. Het ruimhartige monetaire beleid van de ECB staat onder druk: de inflatie blijft laag. De inflatie wordt met name beïnvloed door de lagere olie- en energieprijzen, die ten opzichte van een jaar eerder sterk daalden. Een lage inflatie beperkt onze mogelijkheden de prijzen aan te passen.

De rente op staatsobligaties is ongekend laag, sommige banken rekenen zelfs een negatief rentetarief. Dit heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de beleggingscategorie vastgoed die vergeleken met vast­rentende waarden een hoger rendement oplevert.

Ontwikkelingen parkeermarkt

Innovaties

De parkeerindustrie ontwikkelt zich razendsnel richting 'Smart Parking'. De industrie adopteert high-end automatiserings­oplossingen en online toepassingen voor het reserveren en betalen van parkeerplaatsen.

'Slim parkeren' maakt pro-actief gebruik van beschikbare data en informatie om de klant te informeren en te begeleiden naar een beschikbare en betaalbare parkeerplaats, zo dicht als mogelijk bij het einddoel. Slim parkeren faciliteert ook de integratie met andere mobiliteits­oplossingen. Het levert daarmee een bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van stedelijke functies en het verbeteren van de leefbaarheid van de stedelijke leefomgeving.

Overheid en bedrijfsleven staan gezamenlijk voor de uitdagingen om de bereikbaarheid van steden te verbeteren. Steeds zijn gemeenten en vervoers- en parkeeroperators op zoek naar het evenwicht tussen publiek en privaat vervoer en tussen langzaam (lopen en fietsen) en snel (auto, trein, bus, taxi) vervoer.

Overheden streven permanent naar het terugdringen van de auto in het publieke domein. Winkels, kantoren en instellingen streven naar bereikbaarheid voor hun klanten. Slim parkeren zoekt ook naar mogelijkheden om deze soms paradoxale behoeften op te lossen.

Trends

Nieuwe mobiliteitsmodellen, directe en indirecte toegangs- en betalingsmogelijkheden, veranderingen van autobezit en autogebruik, ontwikkelingen van autonome en onderling verbonden auto's, aandacht voor milieu en duurzaamheid; zij hebben allen invloed op de parkeermarkt. De maatschappelijke en technologische trends zijn duidelijk; parkeerdienstverlening is meer dan het stallen van auto's.

De parkeerdeskundige is dan ook steeds vaker bezig om, naast het implementeren van relevante technologieën, condities voor fietsers en voetgangers te verbeteren, openbaar vervoer te integreren, speciale evenementen te managen en deelauto's en laadstations te faciliteren.

Concurrentie

Europa telt zeven grote internationale parkeerondernemingen. Q-Park, Apcoa en VINCI Park (sinds november omgedoopt tot Indigo) voeren de lijst aan. Op stedelijk niveau zijn de lokale overheden vaak de grootste partij met het aanbieden van betaald en/of gereguleerd parkeren.

Ontwikkelingen bij Q-Park

Voor de Q-Park organisatie was 2015 een jaar van verandering. De regiostructuur heeft vormgekregen waardoor de aansturing is veranderd. De focus op het rendement van investeringen en het vergroten van de operationele kasstroom leidt tot het gewenste resultaat. Intussen blijven we ons richten op vernieuwingen zowel in contractvormen als in technologie die ons op voorsprong zetten. Ons doel is een waardespeler te zijn die financiele stabiliteit biedt in combinatie met operationele flexibiliteit.

Operationeel resultaat

De bedrijfsbrede focus op operationele kasstromen heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering. We zien ook dat de budgetdiscipline is verbeterd. Mede door de herfinanciering, de focus op kostenbeheersing en rendement op investeringen, is de voorspelbaarheid van het resultaat verbeterd.

Het aantal parkeerfaciliteiten steeg met 53 naar 6.195. Het aantal parkeerplaatsen is 835.626. Door scherpere focus op het rendement op onze portfolio, stegen de opbrengsten per parkeerplaats in alle regio's.

Resultaten vastgoed

De differentiatie tussen succesvolle en minder succesvolle steden zet door. Onze strategische focus op A en B steden werpt zijn vruchten af. Afsluiten van nieuwe en strategische contracten blijft een belangrijk aandachtspunt in alle landen om onze portfolio vitaal te houden.

Door de toegenomen concurrentie in alle deelmarkten blijft vooral het investeren in goed presterende parkeerfaciliteiten een belangrijke troef. Het geeft het belang van het in eigendom hebben van parkeerfaciliteiten op strategische locaties in A en B steden nog eens aan.

Financieel

Het totaalresultaat na belastingen stijgt naar EUR 130,5 miljoen (2014: EUR -207,9 miljoen). De in het totaalresultaat begrepen belastingcomponent bedraagt EUR -32,4 miljoen (2014: EUR 7,6 miljoen).

Door de succesvolle herfinanciering en daar waar mogelijk extra aflossingen op bestaande leningen zijn de financieringslasten fors gedaald, ten opzichte van 2014 EUR -82,1 miljoen naar EUR -63,3 miljoen in 2015.

Het eigen vermogen stijgt naar EUR 1.285,6 miljoen (2014: EUR 1.155,1 miljoen).

Het totaal aan vastgoedbeleggingen is EUR 5.642,6 miljoen (2014: EUR 5.293,9 miljoen), inclusief de hierin opgenomen minimale huurverplichtingen van EUR 2.868,9 miljoen (2014: EUR 2.598,8 miljoen). De marktwaarde van de vastgoedbeleggingen is EUR 2.771,2 miljoen waarvan EUR 1.253,0 miljoen juridische eigendommen.

ICT

We hebben de automatisering van het bedrijf zo ingericht dat we optimaal profiteren van onze schaalgrootte door meer uniformiteit te brengen in processen en systemen, terwijl we lokale klantbehoeftes of marktverschillen flexibel kunnen inpassen. Daarvoor ontwikkelen we een uniforme back-office applicatie.

De eerste fase is het abonnementensysteem Contact to Contract dat in december is ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit systeem zal in 2016 ook in de andere landen worden uitgerold te beginnen met de Noord-Europese landen. We kunnen daardoor steeds gemakkelijker onze vaste klanten faciliteren.

Betaalkaartlezer in PMS

Om ons betalingsverkeer goed en efficiënt te regelen, volgens de datastandaarden van de betaalkaartenindustrie, hebben we een betaalkaartlezer ontwikkeld en geïmplementeerd in onze PMS. Hierdoor kunnen we onze klanten betaalgemak bieden terwijl we de kaartgegevens beschermen door deze te versleutelen. De kaartlezer is gecertificieerd (o.a. door PCI SSC en EMVCo) en ondersteunt ook contactloos betalen.

EPA Awards

Tijdens de tweejaarlijkse prijsuitreiking van de EPA is Q-Park tweemaal in de prijzen gevallen. De franse parkeerfaciliteit Pré des Pêcheurs in Antibes won een speciale jury prijs en het Nederlandse Open Data Platform project won de innovatie prijs.

Strategie

Q-Park heeft de kansen in de markt geanalyseerd om de bestaande portfolio te optimaliseren en waar mogelijk schaalvoordelen te benutten. De resultaten van deze analyses en daarbij passende strategische richtlijnen zijn verwerkt in het Q-Park Ondernemingsplan. Onze strategie voor de komende jaren is tevens gebaseerd op een aantal megatrends die van invloed zijn op de toekomst van de parkeermarkt. Denk hierbij aan digitalisering, verstedelijking, winkelbeleving, duur­zaam­heids­ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de autoindustrie en het autogebruik.

Waardecreatie

Q-Park streeft ernaar meerwaarde te creëren voor haar aandeelhouders en andere belanghebbenden. Om dit te bereiken, is het vergroten van vrije kasstromen uit de bestaande portfolio de centrale opdracht van het management.

Nieuwe contracten zullen worden beoordeeld op basis van portfoliomanagement en moeten voldoen aan strenge rendementseisen. Een intern investeringscomité beoordeelt alle investeringsaanvragen voordat ze met een advies worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

Vanuit klantperspectief blijft het doel om de parkerende klant nog beter van dienst te zijn en gebruiksgemak te optimaliseren.

Governance

Per 1 oktober 2015 heeft de raad van commissarissen de heer Marcello Iacono aangesteld als CFO. Hij vervangt de heer Rob Vroom die sinds 2013 deze positie op ad interim basis vervulde.

Nieuwe thema's die op ons afkomen

De stap naar een duurzame fossielvrije economie lijkt met het VN klimaatakkoord in Parijs echt te zijn gezet. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal minder worden.

De invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op parkeren, als zelfsturende auto’s en autodelen, houden we vanzelfsprekend nauwlettend in het oog.

Voor de langere termijn is het van belang dat we onze positie van solide waardespeler weten te onderbouwen met een stabiele kasstroom, robuuste financiering en een rendabel vastgoedportfolio. Daardoor wordt Q-Park minder afhankelijk van economische schommelingen en is het resultaat voorspelbaarder.

Juist in deze tijd, waarin maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en weinig zeker is, wil en kan Q-Park voor alle belanghebbenden een kwalitatief en functioneel ankerpunt zijn waar zij op kunnen vertrouwen.

Q-Park is een sterk merk met een uitstekende reputatie waarbij we de Q van 'Quality' voor onze klanten blijven waarborgen.

Raad van bestuur

Frank De Moor - CEO

Marcello Iacono - CFO

Theo Thuis - COO

Maastricht, 16 maart 2016