Resultaten

Kerncijfers

Download data

2015

2014

Netto resultaat (x EUR miljoen)

Netto omzet

809,1

768,8

Operationeel resultaat

174,9

174,7

Netto resultaat

90,9

-227,7

Balans (x EUR miljoen)

Vastgoedbeleggingen

5.642,6

5.293,9

Eigen vermogen

1.285,6

1.155,1

Huurverplichtingen

2.868,9

2.598,8

Netto bankschulden

1.152,5

1.201,1

Kasstromen (x EUR miljoen)

Operationele activiteiten

136,2

89,9

Investeringsactiviteiten

-59,1

-55,3

Financieringsactiviteiten

-153,2

-10,2

Mutatie liquide middelen

-76,1

24,4

Bedrijfsomvang

Voltijdsmedewerkers

2.180

2.199

Parkeerfaciliteiten

6.195

6.142

Parkeerplaatsen

835.626

836.473

Ratio:

- juridische eigendommen

6%

6%

- erfpachten en concessies

11%

11%

- beschermde leases

5%

5%

- overige leases

47%

45%

- in beheer

31%

33%

Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen)

Netto resultaat

90,9

-227,7

Rechtstreekse vermogensmutaties

39,6

19,8

Totaal resultaat

130,5

-207,9

Ratio's

Interestdekking ratio

3,3

2,5

Netto bankschulden / EBITDA

6,1

6,5

Ontwikkelingen over 7 jaar

Download data

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Parkeerplaatsen (x 1.000)

836

836

805

860

848

841

834

Parkeerfaciliteiten

6.195

6.142

5.920

5.939

5.810

5.808

5.707

Voltijdsmedewerkers

2.180

2.199

2.218

2.205

2.192

2.186

2.209

Omzet (x EUR miljoen)

809

769

742

740

694

661

601

Operationele kasstroom (x EUR miljoen)

136

90

77

82

90

89

54

Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen)

185

185

185

183

178

173

157

Prima resultaten

Q-Park sluit het jaar 2015 af met een prima resultaat. De in 2014 ingezette stijgende lijn in zowel omzetontwikkeling, operationeel resultaat als vrije kasstroom hebben we vastgehouden. De omzet stijgt met 5,2% ten opzichte van 2014 en kwam uit op EUR 809,1 miljoen. Het operationeel resultaat bedraagt EUR 174,9 miljoen (2014: EUR 174,7 miljoen).

Het netto resultaat groeide van EUR -227,7 miljoen naar EUR 90,9 miljoen. Het totaalresultaat na belastingen stijgt naar EUR 130,5 miljoen (2014: EUR -207,9 miljoen). De in het totaalresultaat begrepen belastingcomponent bedraagt EUR -32,4 miljoen (2014: EUR 7,6 miljoen).

De primaire financieringsratio’s zoals overeengekomen in de in 2015 afgesloten doorlopende krediet faciliteit zijn de ‘interest coverage ratio’ (ICR) en de ratio ‘netto bankschulden / EBITDA’. De minimale ICR is vastgesteld op 2,0 en bedraagt per einde 2015 3,3 (2014: 2,5). De ratio ‘netto bankschulden / EBITDA’, bedraagt per einde 2015 6,1 (2014: 6,5) ten opzichte van de gestelde bovengrens van 7,0.

Het totaalbedrag van de geldleningen daalde in 2015 per saldo met EUR -125,2 miljoen. De financieringslasten zijn significant gedaald en kwamen uit op EUR -63,3 miljoen (2014: EUR -82,1 miljoen). Het gemiddelde effectieve rentepercentage op de in 2015 uitstaande geldleningen, inclusief de aan de geldleningen gekoppelde financiële instrumenten, bedraagt 4,4% (2014: 4,9%).

Met het vierjarenplan dat in 2015 door onze aandeelhouders is goedgekeurd, liggen we perfect op schema.

Vastgoedbeleggingen

De marktwaarde van de vastgoedbeleggingen is EUR 2.771,2 miljoen waarvan EUR 1.253,0 miljoen juridische eigendommen. De in de waardering van de vastgoedbeleggingen opgenomen inkomende en uitgaande kasstromen zijn gebaseerd op de omzet, kosten in verband met operationale en financiële lease en overige exploitatiekosten.

De (gewogen gemiddelde) disconteringsvoet voor de operationele component en het aanvangsrendement voor de vastgoedcomponent zijn stabiel ten opzichte van voorgaand boekjaar.

Het herwaarderingsresultaat over 2015 bedraagt EUR 4,2 miljoen (2014: EUR -161,2 miljoen) en is het gevolg van een stabiele ontwikkeling van kasstromen.

Herfinanciering

In juli is vroegtijdig de syndicaatslening van EUR 1.158,0 miljoen geherfinancieerd voor een kredietfaciliteit van EUR 925,0 miljoen. Deze nieuwe faciliteit kent betere kredietvoorwaarden en is afgesloten voor een looptijd van vijf jaar met opties om de termijn te verlengen. Dit nieuwe krediet bestendigt de continuïteit en de financiële stabiliteit van Q-Park.

Goodwill impairment

De over 2015 uitgevoerde goodwill impairment test bevestigt de boekwaarde van de kasstroom genererende eenheden en leidt niet tot een impairment van de goodwill (2014 impairment: EUR -133,1 miljoen).

Fiscaliteit

Algemeen

Door de aanwezigheid in een tiental West-Europese landen heeft Q-Park te maken met verschillende belastingen en heffingen. Q-Park streeft en beoogt haar fiscale zaken dusdanig te organiseren dat deze vanuit fiscaal perspectief optimaal zijn voor Q-Park, met in achtneming van wat fiscaal is toegestaan op basis van lokale en internationale wetgeving en jurisprudentie.

Winstbelastingen

De in het totaalresultaat na belastingen begrepen belastingcomponent bedraagt EUR -32,4 miljoen (last). De aanpassing permanente verschillen in het direct resultaat relateert voornamelijk aan correcties inzake fiscaal niet aftrekbare kosten en de correcties met betrekking tot de notionele interest aftrek faciliteit in België. De aanpassing permanente verschillen in het indirect resultaat 2014 relateert voornamelijk aan correcties voor onbelaste goodwill impairment resultaten.

In de 2015 winstbelasting is een last opgenomen van EUR -20,7 miljoen (2014: EUR -42,9 miljoen) over het directe resultaat, een bate van EUR 0,3 miljoen over het indirecte resultaat en een last van EUR -12,0 miljoen dat direct ten laste van het eigen vermogen is gebracht.

De effectieve belastingdruk over het directe resultaat over 2015 bedraagt 18,6% en is daarmee lager dan de effectieve belastingdruk van 2014 (46,3%).

Transfer Pricing

Mede door een wereldwijde, breed gedragen verdere focus op de zakelijkheid van gehanteerde verrekenprijzen, aangescherpte nationale antimisbruikbepalingen en door de verdere ontwikkelingen op het gebied van gebruikmaking van de verschillen in belastingsystemen, beter bekend als Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) wordt ook het door Q-Park gehanteerde Transfer Pricing (TP)-beleid door de Belastingdiensten beproefd.

Met eerdere en toekomstige wijzigingen is Q-Park van mening dat haar TP-beleid voldoet en zal blijven voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving.

Treasury

Q-Park Financial Services NV (QFS), de interne bank van Q-Park, coordineert onze financieringsstrategie en de internationale geldstromen. QFS is tevens verantwoordelijk voor het managen van al onze interestdragende middelen en verplichtingen, en de uitvoering van buitenlandse valuta transacties.